APARATY UCIECZKOWE

Aparaty ucieczkowe przeznaczone są do stosowania podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Żaden z typów aparatów ucieczkowych nie może być stosowany podczas wykonywania typowych czynności zawodowych, a jedynie do ewakuacji ze strefy zagrożonej.

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego dzielimy na dwie grupy: sprzęt oczyszczający oraz sprzęt izolujący.

SPRZĘT OCZYSZCZAJĄCY

Ucieczkowy sprzęt oczyszczający przeznaczony jest do jednokrotnego krótkotrwałego użytkowania. Oczyszczające urządzenia ucieczkowe umożliwiają pracownikom w bezpiecznym wydostaniu się z pojawiających się niespodziewanie sytuacji zagrażających życiu, takich jak pożary lub wycieki gazu. Aby urządzenia ucieczkowe tego typu mogły zostać użyte, w powietrzu otoczenia musi być zapewniony minimalny poziom tlenu (powyżej 17%), a także musi być znany rodzaj zagrożenia. Mogą być różne rozwiązania konstrukcyjne ucieczkowego sprzętu oczyszczającego: kaptur, ustnik lub półmaska.

SPRZĘT IZOLUJĄCY

Sprzęt izolujący to urządzenia, które zapewniają dopływ czystego powietrza z niezależnego źródła.

Sprzęt izolujący musi być stosowany, gdy:

  • występuje zbyt mało tlenu w powietrzu – poniżej 17%,
  • nie znamy dokładnego stężenia substancji szkodliwych lub jest ono bardzo duże,
  • filtracja okazuje się nieskuteczna dla danego zanieczyszczenia,
  • szkodliwa substancja w postaci gazu jest bezwonna.

Sprzęt izolujący ma dwie odmiany konstrukcyjne: obiegu zamkniętego oraz obiegu otwartego.

  1. Sprzęt izolujący obiegu zamkniętego (ucieczkowe aparaty regeneracyjne).

Tlenowy aparat regeneracyjny to przenośne urządzenie, jednorazowego użytku, które dostarcza powietrze do oddychania, gdy w otaczającej atmosferze brakuje tlenu lub gdy jest ona zanieczyszczona toksycznymi gazami, takimi jak tlenek węgla. Aparaty te są przeznaczone do użytku w kopalniach lub innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko nagłego pożaru lub wybuchu, który może zmienić jakość otaczającego powietrza, czyniąc je niebezpiecznym dla oddychania. Zasada działania oparta jest na uwalnianiu się tlenu z masy tlenotwórczej.

   2. Sprzęt izolujący obiegu otwartego.

Sprzęt izolujący obiegu otwartego może mieć dwie wersje konstrukcyjne: ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub ustnik albo ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur. Aparaty te dostarczają powietrze do oddychania z butli sprężonego powietrza przez reduktor ciśnienia i automat oddechowy lub przez automat oddechowy połączony z częścią twarzową. Powietrze wydychane przechodzi bez recyrkulacji z części twarzowej przez zawór wydechowy do otaczającej atmosfery.

WYBÓR APARATU UCIECZKOWEGO

Przed zakupem aparatów ucieczkowych należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego. Należy dokonać wnikliwej analizy potencjalnych awarii lub innych sytuacji zagrażających życiu, które zmuszą pracowników do zastosowania aparatów ucieczkowych.