Pomiary / badania hałasu na stanowisku pracy

Hałasem - określamy wszelkie dźwięki o nadmiernym natężeniu, odbierane jako: nieprzyjemne, uciążliwe, dokuczliwe czy szkodliwe. Zbyt duże natężenie dźwięku może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.

Zgodnie z przepisami hałas jest uznany jako zanieczyszczenie, a jego normy są ściśle określone. Prowadzimy pomiary / badania hałasu w oparciu o normy i obowiązujące przepisy z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu oraz grupy wykwalifikowanych pracowników.

Badanie hałasu to precyzyjny pomiar poziomu natężenia hałasu w określonym środowisku. Jako takie badanie hałasu umożliwia ocenę zgodności emitowanego w danym pomieszczeniu dźwięku definiowanego jako hałas z obowiązującymi normami. Jednocześnie badania hałasu dają możliwość zidentyfikowania źródła bądź źródeł pochodzenia nadmiernego hałasu i ich eliminacji poprzez odpowiednie wygłuszenie pomieszczenia lub też zastąpienie wyeksploatowanych urządzeń nowymi. Badanie hałasu powinno być regularnie przeprowadzane w obiektach przemysłowych, w których pracują ludzie oraz w budynkach użytkowych i mieszkalnych. Wśród jednych z wielu przyczyn i źródeł nadmiernego hałasu można bowiem wskazać liczne wyposażenie techniczne budynków – dźwigi, klimatyzatory, hydrofory i inne – idące w parze z niewystarczającą izolacyjnością akustyczną pomieszczeń, w których pracują.

LABORATORIUM BADAWCZE SUNDOOR - POMIARY AKUSTYCZNE

Laboratorium Badawcze Sundoor prowadzi badania natężenia hałasu. Wykonujemy pomiary akustyczne w oparciu o normy oraz obowiązujące przepisy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz grupy wykwalifikowanych pracowników.

Pomiary akustyczne w środowisku ogólnym to analizy w przestrzeni otwartej, które obejmują m.in. zakłady przemysłowe, stacje paliw, centra handlowe. Ze względu na szkodliwe działanie hałasu, pomiary akustyczne to procedura niezbędna do prawidłowej ochrony środowiska ogólnego. Podobnie jest z pomiarami hałasu na stanowisku pracy. Procedura obejmuje wykonanie pomiarów i wskazanie ewentualnych przekroczeń dopuszczalnych limitów. Pomiary hałasu na stanowisku pracy mają na celu zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

LABORATORIUM BADAWCZE SUNDOOR (AB 476) oferuje usługi w zakresie:

Badania / pomiary hałasu w środowisku ogólnym:
  • Pomiar natężenia hałasu w środowisku przemysłowym pochodzący od: instalacji, urządzeń, zakładów przemysłowych (Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. - Załącznik nr 7 (Dz. U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem pkt. F);
  • Pomiar natężenia hałasu komunikacyjnego pochodzącego od: dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych (Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 824 - Załącznik nr 3 (Dz. U. Nr 288 poz. 1697) z wyłączeniem pkt. H);
  • Pomiar natężenia hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (Zgodnie z PN-B-02156:1987);
  • Pomiar natężenia hałasu od napowietrznych linii energetycznych - Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2014 (Dz. U. 2014 poz. 1542) z wyłączeniem pkt. F (zgodnie z PN-N-01339:2000).
Badania / pomiary hałasu w środowisku pracy:
  • Poziom ekspozycji na hałas (Zgodnie z PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategie 2 i 3 – punkty 10 i 11).
Pomiar hałasu, pomiary hałasu Pomiary hałasu, badanie hałasu