Pomiary / badania mikroklimatu

Mikroklimat jest istotnym elementem pozytywnego odbioru otaczającego środowiska pracy.

Ze względu na stale wydłużający się czas spędzany, zarówno w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym w pomieszczeniach, w których warunki środowiska są sztucznie kształtowane przez urządzenia klimatyzacyjne, niezbędne jest zaprojektowanie parametrów powietrza wewnętrznego w taki sposób, aby przebywanie w nich nie prowadziło do zaburzeń zdrowotnych.

LABORATORIUM BADAWCZE SUNDOOR (AB 476) oferuje usługi w zakresie:
  • Pomiar / badanie mikroklimatu zimnego wg normy PN-EN ISO 11079:2008. 
    Określono metody i strategie oceny stresu cieplnego związanego z ekspozycją na środowisko zimne. Przedstawione metody mają zastosowanie do ekspozycji ciągłej, przerywanej i sporadycznej oraz rodzaju wykonywanej pracy, środowiska w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni. Metody te nie mają zastosowania do specyficznych efektów związanych z konkretnym zjawiskiem meteorologicznym (np. opady atmosferyczne), które są oceniane innymi metodami;

  • Pomiar / badanie mikroklimatu umiarkowanego wg normy PN-EN ISO 7730:2006, w której przedstawiono metodę przewidywania ogólnych odczuć cieplnych oraz stopnia dyskomfortu osób eksponowanych na środowisko umiarkowane. Norma umożliwia analityczne określenie i interpretację komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV (przewidywana średnia ocena) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych) oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego; podano warunki środowiska uważane za akceptowalne dla ogólnego komfortu termicznego jak również warunki odpowiadające miejscowemu dyskomfortowi;
  • Pomiar / badanie mikroklimatu gorącego wg normy PN-EN 27243:2005, w której podano metodę oceny obciążenia termicznego działającego na człowieka w środowisku gorącym, umożliwiającą szybką ocenę tego obciążenia i łatwą do stosowania w środowisku przemysłowym. Podano informacje na temat pomiaru parametrów charakterystycznych środowiska. Podano wymagania w zakresie pomiarów.
Pomiary mikroklimatu, badanie mikroklimatu