Artykuły BHP

honeywell      haix logo            pros      atg     blaklader      cederroth      gfg           protek       mactronic   malfini         mascot      sir     tegro      vm      sanita
Środki ochrony indywidualnej stosuje się tam, gdzie nie można wyeliminować zagrożenia lub nie jest możliwe jego ograniczenie za pomocą środków ochrony zbiorowej a obowiązek ich zapewnienia i stosowania wynika bezpośrednio z Kodeksu Pracy. Ponadto, zasady stosowania środków ochrony indywidualnej reguluje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034).


Zgodnie z nim, podczas doboru środków ochronnych, należy pamiętać o tym aby:
 • Były one odpowiednie do istniejącego zagrożenia oraz same nie powodowały zwiększonego zagrożenia;
 • Były odpowiednie do warunków istniejących w miejscu pracy;
 • Uwzględniały zasady ergonomii oraz stan zdrowia użytkownika;
 • Po wyregulowaniu były one odpowiednio dopasowane do użytkownika.
W przypadku gdy w miejscu pracy występuje więcej niż jedno zagrożenie i konieczne jest zastosowanie kilku środków ochrony indywidualnej jednocześnie – środki te powinny być do siebie dopasowane bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych. Należy pamiętać o tym, że środki ochrony indywidualnej są przeznaczone do osobistego użytku.

Środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę wyłącznie wtedy gdy został wyeliminowany niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników. Podczas użytkowania środków ochrony indywidualnej należy zawsze stosować je zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w instrukcji użytkowania.

Środki ochrony indywidualnej można podzielić na następujące typy:
 • Sprzęt ochrony głowy;
 • Do tej kategorii zaliczamy przemysłowe hełmy ochronne oraz lekkie hełmy ochronne;
 • Sprzęt ochrony twarzy i oczu;
 • Okulary ochronne, gogle ochronne, osłony twarzy i osłony spawalnicze (przyłbice, tarcze, gogle i kaptury);
 • Sprzęt ochrony słuchu;
 • Nauszniki przeciwhałasowe, wkładki przeciwhałasowe;
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego;
 • Środki ochraniające kończyny górne;
 • Środki ochraniające kończyny dolne;
 • Odzież ochronna;
 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
więcej informacji