Detektory gazu

Większość gałęzi przemysłu, górnictwo, hutnictwo, energetyka to branże z dużym stopniem ryzyka związanym z występowaniem niebezpiecznych gazów. Zagrożenia występujące w miejscach trudno dostępnych (zbiorniki, kanały, wykopy) należy monitorować stosując odpowiednie detektory gazu. Miejsca te należy sprawdzać pod kątem występowania takich substancji toksycznych lub wybuchowych jak siarkowodór, tlenek węgla, gazy palne a także należy mierzyć stężenie tlenu bez którego organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować.

Urządzenia detekcji gazowej można podzielić na:

  • urządzenia przenośne/osobiste
  • stacjonarne systemy detekcji gazowej

Detektory przenośne/osobiste dzieli się na:

  • jednogazowe
  • wielogazowe

Podstawa prawna

Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 mówią jasno, iż obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie pomiarów stężeń substancji chemicznych i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy. Równie zgodne w tej kwestii są przepisy Unii Europejskiej. Zakres ochrony powietrza określa Ramowa Dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996 r. oraz dyrektywy pomocnicze, definiujące dopuszczalne poziomy określonych substancji w powietrzu w celu ochrony ludzkiego zdrowia.
więcej informacji