Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które weszły w życie 25 maja 2018r.

Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest spółka Sundoor Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie 41-506, ul. Kurta Aldera 44, NIP: 627-24-56-875
Celem przetwarzania Państwa danych jest:
 • Podjęcie działań dla zawarcia umowy wynikających np. przesłanego zapytania ofertowego, rozmowy telefonicznej (art.6 ust.1 lit. b RODO)
 • Realizacji zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO)
 • Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
Podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej tj. Sundoor Ławecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Sundoor Sp. z o.o. oraz Sundoor Tech Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwa wykonujące zadania na nasze zlecenie np. firmy pocztowe i kurierskie, kancelarie prawne.

Na potrzeby realizacji sprzedaży przetwarzamy takie dane jak:
 • Dane identyfikacyjne podmiotu
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres dostawy
 • Nr telefonu
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest konieczne do rozpoczęcia/ realizowania współpracy.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych:
 • Czas jaki został określony przez szczególne przepisy prawa odnośnie przechowywania danych,
 • Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których konieczne jest posiadanie danych.
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora:
 • prawo dostępu do danych,
 • sprostowanie lub przenoszenie danych,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw dotyczących ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa te można realizować w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: rodo@sundoor.pl