Pomiary / badania drgań

Drgania mechaniczne - niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu pracownika przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie z drgającym ośrodkiem.
Z punktu widzenia ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, drgania mechaniczne są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać.

LABORATORIUM BADAWCZE SUNDOOR (AB 476) oferuje usługi w zakresie pomiarów:

  • drgań mechanicznych - oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne:
PN-EN ISO 5349-1:2004 Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne — Część 1: Wymagania ogólne” Określono ogólne wymagania dotyczące pomiaru ekspozycji na drgania w trzech prostopadłych kierunkach, przenoszone przez kończyny górne;

PN-EN ISO 5349-2:2004 „Drgania mechaniczne — Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne — Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy” Podano wytyczne do pomiarów i wyznaczania drgań przenoszonych przez kończyny górne na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 5349-1:2004. Określono środki ostrożności podejmowane podczas wykonywania reprezentatywnych pomiarów drgań i wyznaczania czasów dziennej ekspozycji dla każdej czynności w celu obliczenia równoważnej energetycznie dla 8 h, całkowitej wartości drgań, tj. dziennej ekspozycji na drgania. Podano sposoby określenia właściwych czynności podczas wyznaczania ekspozycji na drgania.
  • drgań mechanicznych - o działaniu ogólnym na organizm człowieka:
PN-EN 14253+A1:2011. Podano wytyczne dotyczące pomiaru drgań i wyznaczania ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na człowieka na stanowisku pracy. Opisano środki ostrożności, które powinny być stosowane, aby dokonać reprezentatywnych pomiarów drgań i wyznaczyć czasy dziennej ekspozycji dla każdej operacji, w celu obliczenia wartości dziennej ekspozycji na drgania odniesionej do 8 godzin. Ograniczono się do wyznaczania ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu z wykorzystaniem wielkości ważonego częstotliwościowo skutecznego przyspieszenia. Rozpatrywanym zakresem częstotliwości jest zakres od 0,5 Hz do 80 Hz. W informacyjnym załączniku C podano wytyczne zminimalizowania wpływu zamierzonych ruchów operatora na ekspozycję na drgania.